Cloudy...
Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi
Anasayfa Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

TARAFLAR

İş bu sözleşme FiBuHosting İnternet ve Bilişim Hizmetleri (Demirciler Mh.Aydınlık Cd. No 25/1/3 Merkez BARTIN) (bundan sonra FiBuHosting olarak anılacaktır) ile FiBuHosting’e ait web sitesi www.fibu.com.tr (bu “Site”) üzerinden FiBuHosting ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.fibu.com.tr isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞEGİRİŞİ VESÜRESİ

MÜŞTERİ'nin FiBuHosting’e ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.
3. HİZMET’İNTANIMI

FiBuHosting’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın FiBuHosting’in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi tek ve/veya birlikte alabilir.
MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm FiBuHosting politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, FiBuHosting Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya FiBuHosting’in zaman zaman üstlendiği onarımlar, FiBuHosting İnternet ve Bilişim Hizmetleri
3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın FiBuHosting’in kontrolü dışındaki veya FiBuHosting tarafından öngörülemeyen nedenler
3.2. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.
3.3. FiBuHosting, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.
3.4. Servis Sürekliliği Garantileri FiBuHosting tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile standart servis serviyesi garantileri vermektedir
3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, FiBuHosting Hizmetleri ile birlikte kullanmak için FiBuHosting veya FiBuHosting’in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin FiBuHosting sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, FiBuHosting ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, FiBuHosting hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını FiBuHosting sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde FiBuHosting’e yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.6. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, FiBuHosting “Bayi Web Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. FiBuHosting sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı desteği vermektedir. FiBuHosting’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal FiBuHosting’i bilgilendirmekle mükelleftir. FiBuHosting, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin FiBuHosting’e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı FiBuHosting Hizmetlerini MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ FiBuHosting yazılı muvafakati olmaksızın FiBuHosting’in Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ FiBuHosting tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı FiBuHosting sorumlu tutulamaz. FiBuHosting bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

4. MÜŞTERİ’NİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, FiBuHosting’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, FiBuHosting işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. FiBuHosting’in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ FiBuHosting’de sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, FiBuHosting’in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ, FiBuHosting MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda FiBuHosting, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve FiBuHosting’in sorumluluğuna gidemez.
4.3. İÇERİK

4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.2. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, FiBuHosting’i her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple FiBuHosting aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, FiBuHosting’in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile FiBuHosting aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde FiBuHosting’in davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından FiBuHosting’in sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. FiBuHosting, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. FiBuHosting, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece FiBuHosting’e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde FiBuHosting’e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, FiBuHosting’in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin FiBuHosting’den hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye FiBuHosting’in Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, knowhow, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin FiBuHosting’in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

4.3.6. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde FiBuHosting’in bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, FiBuHosting’in alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.3.7. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da FiBuHosting’e bildireceğini aksi halde FiBuHosting’in uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile FiBuHosting’den resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talep edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca FiBuHosting’e hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde FiBuHosting’in erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile FiBuHosting’in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, FiBuHosting’e karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler FiBuHosting tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme FiBuHosting tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını FiBuHosting’den talep edemez veya rücu edemez.

4.3.8. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. FiBuHosting tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer FiBuHosting MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve FiBuHosting’in bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.10. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının FiBuHosting tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. FiBuHosting dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı FiBuHosting’in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda FiBuHosting ile mutabıktır.

4.3.11. a. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir: i. Topsite’lar ii. Hotlink'ler iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...) v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma viii. Proxy script’leri ix. MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü) xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil) xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar) xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir) xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını xxii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik) xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango)) xxxviii. Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri) xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı xl. Fatura Tahsilat siteleri b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir: i. IRCD (irc server’ları) ii. IRC script’leri/bot’ları iii. Korsan Yazılım/Warez iv. IP Tarayıcılar v. Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları vi. Mail Bomber’lar/spam script’leri vii. Escrow hesabı viii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir) xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM) xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik ) xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis,piyango) xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı xxv. Fatura tahsilat siteleri xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde FiBu Hosting lisans belgesini talep edebilir.

4.3.12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde FiBuHosting, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır. İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil FiBuHosting hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. FiBuHosting sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. FiBuHosting sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. FiBuHosting dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, FiBuHosting’in Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili FiBuHosting Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. Tüm FiBuHosting MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı
MÜŞTERİ; "too many connections" hatası alınır. FiBuHosting’e ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)

4.4.1. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

4.4.2. Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir:

4.4.3. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

4.4.4. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında

4.4.5. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.6. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.

4.4.7. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 15 MB'dır.

4.4.8. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)

4.4.9. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

4.4.10.3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mailhesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.

4.4.11.Paylaşımlı hostinglerde bir klasörün içinde 200.000'den fazla dosya olmamalıdır.

4.4.12.FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez. (.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau .mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb .shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )

4.4.13.FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.

4.4.14.FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.

4.4.16.Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

4.4.17.IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.

4.4.18.Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların FiBu Hosting'in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.

4.4.19.Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

4.4.20.Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.
4.4.21.Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.

4.4.22.Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.4.23.https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, FiBuHosting MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar. Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda FiBuHosting gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik FiBuHosting, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur: i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak iii. FiBuHosting sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak FiBuHosting paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve FiBuHosting’in MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. FiBuHosting, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in inisiyatifinde, FiBuHosting’in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda FiBuHosting kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir. 

Ayrıca müşteri hesapları .jpg ve benzeri çok sayıda dosya içeriyorsa ve toplam alan 5 GB'ı geçmiş ise yedekleme sorumluluğu tamamen müşteriye aittir. Bu işlemler müşteriye bildirilir ve temizleme yapılmadığı taktirde oluşabilecek olan sorumluluk müşteridedir.

4.7. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için FiBuHosting’e gerekli yetkiyi vermektedir.

4.8 Web Hosting paketlerinde alan adı değişim işlemi yıl içerisinde sadece 1 kez yapılmaktadır. Alan adı değişim hakkı dolan müşterilerin yeni bir paket almaları gerekmektedir.

5. ÜCRET VE ÖDEME 5.1. MÜŞTERİ, FiBuHosting ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2. FiBuHosting hizmetleri OTOMATİK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece FiBuHosting yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve FiBuHosting’in o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde FiBuHosting hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin FiBuHosting gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.

5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve FiBuHosting 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

5.4. FiBuHosting, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan FiBuHosting’e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu FiBuHosting hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

5.5. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun FiBuHosting’e ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile FiBuHosting’in sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin FiBUHosting’e yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

5.6. FiBuHosting’den alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

5.7 FiBu Hosting'den alınan hizmetlerde ücret iadesi 7 gün içerisinde yapılabilmekte olup, kampanyalı ve aktif edilen hizmetler bu kapsamda değildir.

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

6.1. FiBuHosting istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, FiBuHosting Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm FiBuHosting politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, FiBuHosting ‘e sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, FiBuHosting sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Bartın Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

9.KVKK Kanunu ve SMS ile bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu FiBuHosting İnternet ve Bilişim Hizmetleri olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Biz bu verileri;

Her zaman güvenle saklıyor, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde, İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasında, Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi için, Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesinde kullanıyor, Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz. Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

Kişisel verilerinizin kullanılma amacını, Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz. Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini, Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, Eğer listeden çıkmak isterseniz size gelen SMS metninin sonunda çıkış linkine tıklayabilir ya da 0 850 305 2150 ve bilgi@fibu.com.tr adresi ile iletişime geçerek kaydınızı sildirebilirsiniz.Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)

Not : Üyelik, Hizmet ve Kullanım Sözleşmesini kabul edip üye olan herkes otomatik olarak listeye dahil edildiğini beyan eder. Aksi bir durum belirtilmedikçe ve "Müşteri" nin iptal isteği ulaşmadığı sürece SMS ve E-Posta gönderim hakkımız saklıdır.

9.1. Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; genel olarak hack, crack, warez, adult, MP3 ve MP4 içerikleride dahildir.

9.2. Sanal Sunucu hizmetlerinde toplam 4 adet format hakkı vardır. 4 Adet format hakkı tekrar istenmesi durumunda 9.90 TL + KDV, İkinci kez 4 adet hak istenirse 19.90 TL + KDV'dir.

10. Sanal Sunucu kiralamalarında ek hizmet gerekliliği olduğundan dolayı iade bulunmamaktadır. Kampanyalı alınan, indirimli olarak satılan ürünlerde FiBu Hosting tarafından bir sorun olmadığı taktirde müşteri iade talep edememektedir. 11. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 11 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. FiBuHosting gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.